Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Aholi ish bilan bandligi.pdf 3775 3911
Yuklash Aholi turmush tarz va daromadlarii.pdf 2659 3987
Yuklash Audit.pdf 1576 5260
Yuklash Axborot tizimlari.pdf 2926 25540
Yuklash Bank markеtingi.pdf 2001 2235
Yuklash Bank operatsiyalarini sug`urtalash.pdf 997 4456
Yuklash Biznes strategiyasi.pdf
I.A.Djalalova
1514 1601
Yuklash Boshqa tarmoqlarda iqtisodiy tahlil va audit.pdf
A.X.Shoalimov
1362 1576
Yuklash Buxgalteriya hisobi va auditning xalqaro standartlari.pdf 1157 5638
Yuklash Bоzоr nаzаriyasi.pdf 1809 1110
Yuklash Dasturlash Texnologiyalari.pdf
D.P.Hashomova
1688 1463
Yuklash Davlat soliqlari va yig'imlari.pdf 2988 856
Yuklash Dаvlаt sоliqlаri vа yig’imlаri.pdf
О.М.Аzizоv
2872 971
Yuklash Ehtimоllаr nаzаriyasi vа mаtеmаtik stаtistikаdаn mаsаlаlаr.pdf 1780 2073
Yuklash Ekоlоgik turizm.pdf
А.X. Pаrdаеv
1656 821
Yuklash Elektron birja savdosini tashkil etish.pdf 858 3454
Yuklash Ijtimoiy menejment.doc 2180 3162
Yuklash Ijtimoiy psixologiya.pdf
V.Karimova
1149 4428
Yuklash Indikativ rejalashtirish.pdf
B.B.Berkinov
2204 1150
Yuklash Innovatsiya strategiyasi.pdf
X.M.Abdusattarova
2709 2673
Yuklash Inson rеsurslari mеnеjmеnti.pdf
G.G.Nazarova
1487 1453
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf 3392 3018
Yuklash Insоn rеsurslаri iqtisоdiyoti.pdf
I.A.Bakieva
2903 790
Yuklash Intеlеktual tizimlar.pdf
R.X.Alimov
1312 1147
Yuklash Investitsiyalar auditi va baholash.pdf
Sh.N.Fayziev
1352 2288
Yuklash Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish.pdf
H.H.Imomov
1909 2481
Yuklash Iqtisodchilar uchun oily matematikadan masalalar to`plami.pdf 3927 5187
Yuklash Iqtisodiy o'sishning matematik modellari.pdf
T.Xakimov
1337 1394
Yuklash Jаhоn iqtisodiyotiga integratsiya.pdf
N.M.Maxmudov
2131 872
Yuklash Jаhоn iqtisоdiyotining glоbаllаshuvi.pdf 5184 823
Yuklash kasbiy ta`lim uslubiyoti.pdf 3094 7498
Yuklash Korporativ boshqaruv.pdf
B.Yu.Xodiev
2335 2535
Yuklash Korporatsiyalar moliyasi.pdf
R.H.Karlibaeva
1072 1667
Yuklash lizing xizmatlari.pdf 2447 2043
Yuklash Logistika.pdf 1519 7881
Yuklash Mahsulot sifatini boshqarish.pdf
G’.Х. Хоjiахmеdоv
2534 766
Yuklash Makrio iqtisodiy siyosat muommolari.pdf 980 4960
Yuklash Ma'lumotlar banki va bazalari.pdf
R.X.Alimov
1474 3955
Yuklash Ma'lumotlar tuzulmasi va algoritmlar.pdf
O’.T.Xayitmatov
1614 5760
Yuklash Markaziy bankning monetar siyosati.pdf
O.Yu.Rashidov
2498 1878
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf 1194 3224
Yuklash Matematik programmalashtirish va optimallashtirish usullari.pdf
N.R.Beknazarova
3002 3403
Yuklash Mehnat resurslari safarbarligi.pdf
X.Abduramanov
2121 1695
Yuklash Menejment nazariyasi..pdf 1701 7373
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
A.N.Norchaev
2944 2292
Yuklash Menejment.pdf
D.S.Qosimova
1455 2832
Yuklash Mikroiqisodiy jarayonlar va firmalar faoliyatini modеllashtirish.pdf 2092 6699
Yuklash Mintаqаviy iqtisоdiyot.pdf 3977 919
Yuklash Moliyaviy dasturlash.pdf
A.A.Nabixo‘jaev
1787 4187
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.pdf
A.X.Shoalimov
3083 6621
Yuklash Mаkrоiqtisоdiy tahlil.pdf 2645 863
Yuklash Mеhmonxona xo‘jaligini tashkil qilish.pdf
S.R.Safaеva
1755 5215
Yuklash Mеhnаt ko’rsаtkichlаri tаhlili.pdf
Sh.R.Хоlmo’minоv
2698 660
Yuklash Mеhnаtni tаshkil etish vа nоrmаlаsh.pdf
Q.H.Abdurahmonov
1938 2173
Yuklash O‘zbеk tili.pdf
Sh.M.Fayzullayеva
1048 9738
Yuklash O’zbеkiston Rеspublikasi bojxona tarif siyosati.pdf 1991 3315
Yuklash O'zbekistonda dem. Jam. qurish nazariyasi va amaliyoti.pdf
B.Aliev
2875 4264
Yuklash Pedagogika va Psixologiya.pdf
N.S.Fayzullaeva
1975 7690
Yuklash Pedagogika. Psixologiya.pdf
V.M.Kаrimоvа
3637 17585
Yuklash Psixodiagnostika.pdf 2276 12106
Yuklash Sanоat statistikasi.pdf
Х.N.Nabiеv
2451 1298
Yuklash Servisda texnologik jarayonlar.pdf
S.A.Nabieva
1328 7402
Yuklash Srаtеgik rеjаlashtirish.pdf 2597 873
Yuklash Statistika.pdf
N.M.Soatov
4654 2274
Yuklash Strategik marketing.pdf 1701 2515
Yuklash Stratеgik menejment-2.pdf 1643 2614
Yuklash Strаtegik menejment..pdf 1613 1002
Yuklash Sеrvis sоhаsi dizаyni va reklamasi.pdf
S.R.Safaeva
1955 936
Yuklash Tarmoqlararo modellar.pdf
L.R.Baltaeva
1312 1660
Yuklash Tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi.pdf 1624 2861
Yuklash Tashqi iqtisodiy faoliyatda moliyaviy tahlil.pdf 1400 3562
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.pdf 1529 3456
Yuklash Tijоrаt bаnklаrining qimmаtli qоg’оzlаr bilаn оperаtsiyalаri.pdf
I.I.Аlimоv
1711 1122
Yuklash Transport servisini tashkil qilish.pdf
О.H.Hаmidоv
2216 907
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.A.Mirzayev
1505 6298
Yuklash Turizm infratuzilmasi.pdf 1224 1949
Yuklash Turizm mеnеjmеnti.pdf
Z.D.Adilova
780 2492
Yuklash Turizmni rejallashtirish.pdf 1508 3377
Yuklash Tаshqi iqtisоdiy fаоliyatdа stаndаrtlаshtirish vа sеrifikаtlаshtirish.pdf
S.А.Sаliхоv
2938 1712
Yuklash WEB- дастурлаш.pdf 2975 2796
Yuklash Xalqaro Biznes.pdf
A.Sh.Bekmurodov
2149 2885
Yuklash Xalqaro marketing.pdf 4276 2891
Yuklash Xalqaro turizm markеtingi.pdf
F.Q.Kamilova
834 2985
Yuklash Yosh fiziоlоgiyasi vа gigiеnа.pdf 2362 6753
Yuklash Ахборот тизимлари.pdf 2882 9457
Yuklash Божхона органлари фаолиятида замонавий ахборот технологияларини қўллаш.pdf 1217 1822
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf 1787 505
Yuklash Валеология асослари.pdf
Х.Ибадуллаева
950 13840
Yuklash Валеология.рус..pdf
Х.Ибадуллаева
1619 2816
Yuklash Валюта дилинги.rar
R.R.Tojiev
504 3421
Yuklash Возрастная физиология и гигена.pdf
С.Джалалова
1964 5251
Yuklash Возрастная физиология и гигиена.pdf 1964 1309
Yuklash Дидактик материаллар мажмуаси ва воситалари.pdf 923 2373
Yuklash Замонавий иктисодчининг шахси. Укув кулланма.pdf 1400 1402
Yuklash Идея национальной независимости.pdf
И.Саифназаров
942 10896
Yuklash Ижтимоий педагогика.pdf 1261 3611
Yuklash Ижтимоий соха иктисодиёти.pdf 1071 1947
Yuklash Иктисодий тарбия назарияси.pdf 808 1285
Yuklash Инвестицияларни бошкариш.pdf 1280 1888
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.pdf 3590 3593
Yuklash Инновацион менежмент.rar 234 877
Yuklash Инновационная стратегия.pdf 3124 1737
Yuklash Информационные системы менеджмента.pdf
Р.А.Дадабаева
1593 1592
Yuklash Иш юритиш асослари.pdf 487 7131
Yuklash Ишчи кучи ва бандлик назариялари.pdf 1303 2383
Yuklash Касб педагогикаси.pdf
M.Ф.Ҳакимова
1543 2344
Yuklash Касбий махорат.pdf 1158 3697
Yuklash Кичик бизнесни режалаштириш.pdf
Б.Ю.Ходиев
1041 2204
Yuklash Компьютер графикаси ва дизайн.pdf
"Иқтисодиётда ахборот тизимлари" кафедраси
1202 3485
Yuklash Компьютер графикаси ва дизайни.pdf 6325 4426
Yuklash Компьютер тизимларида ахборотни химоя килиш.pdf
А.К. Машарипов
1362 2030
Yuklash Корхона молиявий холати тахлили.pdf
E.Akramov
1073 6103
Yuklash Макроиктисодиет.pdf
A.Ishmuhamedov
3259 11648
Yuklash Маркетинг тадқиқотлари.pdf
M.Qosimova
1542 4868
Yuklash Математик моделлаштириш.pdf
N.Ro‘zmetova
2548 4548
Yuklash Маълумотлар базалари.pdf 730 1727
Yuklash Маълумотлар базалари-.pdf
Б.А. Бегалов
1943 1519
Yuklash Международные Транспортные Перевозки.pdf
А.Шомагдиев
739 1473
Yuklash Международные экономические отношения.pdf
И.А.Ахмедов
1738 1390
Yuklash Менежмент ва маркетинг асослари.pdf
N.Yo‘ldoshev
2383 4827
Yuklash Менежмент социологияси ва психологияси.pdf 824 5258
Yuklash Менежмент.pdf 1198 1476
Yuklash Менежмент.rar
N.Kadirxodjaеva
141 4271
Yuklash Меҳнат иқтисодиѐти.pdf 2448 1779
Yuklash Микроиктисодиёт масалалар, намуналар, топшириқлар, тестлар.pdf
Б.Т. Салимов
4280 4176
Yuklash Микроиқтисодий жараѐнлар ва фирмалар фаолиятини моделлаштириш.pdf
М.Исмоилов
1809 1412
Yuklash Минтақаларни ижтимоий - иқтисодий ривожланишини прогнозлаш.pdf
B.Berkinov
1097 1498
Yuklash Мировая система образования.pdf
Н.С.Файзуллаева
1694 3369
Yuklash Мировая экономика.pdf
Г.Назарова
1334 1344
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.pdf
A.Shoalimov
3083 733
Yuklash Молиявий тахлил-2..pdf
М.Рахимов
633 944
Yuklash Монетар сиёсат.pdf
Р.Тожиев
1688 1601
Yuklash Мультимедийные системы и технологии.pdf
Д.Сабирова
2845 2333
Yuklash Налогообложение малого бизнеса и предпринимательства.pdf
A.Mutalov
772 2560
Yuklash Ноозик овкат товарлари товаршунослиги.pdf 842 1965
Yuklash Объектно-ориентированные языки програмирования.pdf 866 704
Yuklash Основы валеологии.pdf
Х.Ибадуллаева
880 2035
Yuklash Основы туризма.pdf
Д.М.Ли
1188 2822
Yuklash Педагогик махорат.pdf 1110 6033
Yuklash Педагогика и психология.pdf
Н.С.Файзуллаева
1768 4477
Yuklash Педагогика. Психология.pdf 2327 4150
Yuklash Ресторан бизнеси маркетинги.pdf
С.Р.Сафаева
1454 1663
Yuklash Ресторан сервиси.pdf
Д.И.Абидова
1550 3661
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.pdf 3017 1692
Yuklash Савдо менежменти.pdf 1690 1322
Yuklash Статистика фанидан амалий машғулотлар ўтказиш.pdf
А.Аюбжонов
1992 1131
Yuklash Стратегик менежмент.pdf 925 1439
Yuklash Тарбиявий ишлар услубиёти.pdf 996 4226
Yuklash Тармоқ ва корхона иқтисодиёти назарияси.pdf
Т.М.Зияев
1498 1746
Yuklash Туризм индустрияси.pdf
Ф.Камилова
945 1394
Yuklash Туризмда коммуникация 2.pdf 1226 962
Yuklash Туризмда коммуникация.pdf
А.М.Абдувоҳидов
1115 1406
Yuklash Туристик мамлакатлар иқтисодиѐти.pdf 2309 1670
Yuklash Узбек халк педагогикаси.pdf 1689 2363
Yuklash Ўрта Осиёда бозор назарияси ва тажибаси.pdf 1004 1063
Yuklash Урта осиёда бозор назарияси ва тажрибаси.pdf 1012 1095
Yuklash Хorijda ish haqini tashkil etish.pdf
А.B.Хayitov
3114 1242
Yuklash Халқаро иқтисодий ташкилотлар.pdf
Г.Ғ.Назарова
1986 4944
Yuklash Халқаро менежмент.pdf 2213 2158
Yuklash Ҳисоблаш тизимсининг ахборот асослари.pdf 1119 2839
Yuklash Экономическая теория.pdf
Ш.Ш.Шадманов
2862 4205
161 ta resurs