Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Aholi ish bilan bandligi.pdf 3775 3621
Yuklash Aholi turmush tarz va daromadlarii.pdf 2659 3605
Yuklash Audit.pdf 1576 4922
Yuklash Axborot tizimlari.pdf 2926 22961
Yuklash Bank markеtingi.pdf 2001 2081
Yuklash Bank operatsiyalarini sug`urtalash.pdf 997 4168
Yuklash Biznes strategiyasi.pdf
I.A.Djalalova
1514 1453
Yuklash Boshqa tarmoqlarda iqtisodiy tahlil va audit.pdf
A.X.Shoalimov
1362 1451
Yuklash Buxgalteriya hisobi va auditning xalqaro standartlari.pdf 1157 5107
Yuklash Bоzоr nаzаriyasi.pdf 1809 1030
Yuklash Dasturlash Texnologiyalari.pdf
D.P.Hashomova
1688 1343
Yuklash Davlat soliqlari va yig'imlari.pdf 2988 808
Yuklash Dаvlаt sоliqlаri vа yig’imlаri.pdf
О.М.Аzizоv
2872 919
Yuklash Ehtimоllаr nаzаriyasi vа mаtеmаtik stаtistikаdаn mаsаlаlаr.pdf 1780 1937
Yuklash Ekоlоgik turizm.pdf
А.X. Pаrdаеv
1656 745
Yuklash Elektron birja savdosini tashkil etish.pdf 858 3318
Yuklash Ijtimoiy menejment.doc 2180 3003
Yuklash Ijtimoiy psixologiya.pdf
V.Karimova
1149 3999
Yuklash Indikativ rejalashtirish.pdf
B.B.Berkinov
2204 1075
Yuklash Innovatsiya strategiyasi.pdf
X.M.Abdusattarova
2709 2328
Yuklash Inson rеsurslari mеnеjmеnti.pdf
G.G.Nazarova
1487 1315
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf 3392 2861
Yuklash Insоn rеsurslаri iqtisоdiyoti.pdf
I.A.Bakieva
2903 710
Yuklash Intеlеktual tizimlar.pdf
R.X.Alimov
1312 1066
Yuklash Investitsiyalar auditi va baholash.pdf
Sh.N.Fayziev
1352 1956
Yuklash Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish.pdf
H.H.Imomov
1909 2326
Yuklash Iqtisodchilar uchun oily matematikadan masalalar to`plami.pdf 3927 4715
Yuklash Iqtisodiy o'sishning matematik modellari.pdf
T.Xakimov
1337 1288
Yuklash Jаhоn iqtisodiyotiga integratsiya.pdf
N.M.Maxmudov
2131 826
Yuklash Jаhоn iqtisоdiyotining glоbаllаshuvi.pdf 5184 755
Yuklash kasbiy ta`lim uslubiyoti.pdf 3094 6939
Yuklash Korporativ boshqaruv.pdf
B.Yu.Xodiev
2335 2231
Yuklash Korporatsiyalar moliyasi.pdf
R.H.Karlibaeva
1072 1432
Yuklash lizing xizmatlari.pdf 2447 1887
Yuklash Logistika.pdf 1519 7308
Yuklash Mahsulot sifatini boshqarish.pdf
G’.Х. Хоjiахmеdоv
2534 706
Yuklash Makrio iqtisodiy siyosat muommolari.pdf 980 4701
Yuklash Ma'lumotlar banki va bazalari.pdf
R.X.Alimov
1474 3754
Yuklash Ma'lumotlar tuzulmasi va algoritmlar.pdf
O’.T.Xayitmatov
1614 5212
Yuklash Markaziy bankning monetar siyosati.pdf
O.Yu.Rashidov
2498 1717
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf 1194 2904
Yuklash Matematik programmalashtirish va optimallashtirish usullari.pdf
N.R.Beknazarova
3002 3102
Yuklash Mehnat resurslari safarbarligi.pdf
X.Abduramanov
2121 1582
Yuklash Menejment nazariyasi..pdf 1701 6950
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
A.N.Norchaev
2944 2114
Yuklash Menejment.pdf
D.S.Qosimova
1455 2518
Yuklash Mikroiqisodiy jarayonlar va firmalar faoliyatini modеllashtirish.pdf 2092 6418
Yuklash Mintаqаviy iqtisоdiyot.pdf 3977 854
Yuklash Moliyaviy dasturlash.pdf
A.A.Nabixo‘jaev
1787 3919
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.pdf
A.X.Shoalimov
3083 6154
Yuklash Mаkrоiqtisоdiy tahlil.pdf 2645 790
Yuklash Mеhmonxona xo‘jaligini tashkil qilish.pdf
S.R.Safaеva
1755 4921
Yuklash Mеhnаt ko’rsаtkichlаri tаhlili.pdf
Sh.R.Хоlmo’minоv
2698 617
Yuklash Mеhnаtni tаshkil etish vа nоrmаlаsh.pdf
Q.H.Abdurahmonov
1938 2002
Yuklash O‘zbеk tili.pdf
Sh.M.Fayzullayеva
1048 9410
Yuklash O’zbеkiston Rеspublikasi bojxona tarif siyosati.pdf 1991 3069
Yuklash O'zbekistonda dem. Jam. qurish nazariyasi va amaliyoti.pdf
B.Aliev
2875 3977
Yuklash Pedagogika va Psixologiya.pdf
N.S.Fayzullaeva
1975 7225
Yuklash Pedagogika. Psixologiya.pdf
V.M.Kаrimоvа
3637 16377
Yuklash Psixodiagnostika.pdf 2276 11513
Yuklash Sanоat statistikasi.pdf
Х.N.Nabiеv
2451 1214
Yuklash Servisda texnologik jarayonlar.pdf
S.A.Nabieva
1328 7199
Yuklash Srаtеgik rеjаlashtirish.pdf 2597 743
Yuklash Statistika.pdf
N.M.Soatov
4654 2082
Yuklash Strategik marketing.pdf 1701 2340
Yuklash Stratеgik menejment-2.pdf 1643 2434
Yuklash Strаtegik menejment..pdf 1613 925
Yuklash Sеrvis sоhаsi dizаyni va reklamasi.pdf
S.R.Safaeva
1955 881
Yuklash Tarmoqlararo modellar.pdf
L.R.Baltaeva
1312 1542
Yuklash Tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi.pdf 1624 2683
Yuklash Tashqi iqtisodiy faoliyatda moliyaviy tahlil.pdf 1400 3362
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.pdf 1529 3281
Yuklash Tijоrаt bаnklаrining qimmаtli qоg’оzlаr bilаn оperаtsiyalаri.pdf
I.I.Аlimоv
1711 1033
Yuklash Transport servisini tashkil qilish.pdf
О.H.Hаmidоv
2216 844
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.A.Mirzayev
1505 5856
Yuklash Turizm infratuzilmasi.pdf 1224 1838
Yuklash Turizm mеnеjmеnti.pdf
Z.D.Adilova
780 2315
Yuklash Turizmni rejallashtirish.pdf 1508 3169
Yuklash Tаshqi iqtisоdiy fаоliyatdа stаndаrtlаshtirish vа sеrifikаtlаshtirish.pdf
S.А.Sаliхоv
2938 1601
Yuklash WEB- дастурлаш.pdf 2975 2662
Yuklash Xalqaro Biznes.pdf
A.Sh.Bekmurodov
2149 2728
Yuklash Xalqaro marketing.pdf 4276 2669
Yuklash Xalqaro turizm markеtingi.pdf
F.Q.Kamilova
834 2820
Yuklash Yosh fiziоlоgiyasi vа gigiеnа.pdf 2362 6461
Yuklash Ахборот тизимлари.pdf 2882 8511
Yuklash Божхона органлари фаолиятида замонавий ахборот технологияларини қўллаш.pdf 1217 1639
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf 1787 416
Yuklash Валеология асослари.pdf
Х.Ибадуллаева
950 12454
Yuklash Валеология.рус..pdf
Х.Ибадуллаева
1619 2669
Yuklash Валюта дилинги.rar
R.R.Tojiev
504 3164
Yuklash Возрастная физиология и гигена.pdf
С.Джалалова
1964 5016
Yuklash Возрастная физиология и гигиена.pdf 1964 1126
Yuklash Дидактик материаллар мажмуаси ва воситалари.pdf 923 2182
Yuklash Замонавий иктисодчининг шахси. Укув кулланма.pdf 1400 1290
Yuklash Идея национальной независимости.pdf
И.Саифназаров
942 10492
Yuklash Ижтимоий педагогика.pdf 1261 3270
Yuklash Ижтимоий соха иктисодиёти.pdf 1071 1818
Yuklash Иктисодий тарбия назарияси.pdf 808 1211
Yuklash Инвестицияларни бошкариш.pdf 1280 1710
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.pdf 3590 3317
Yuklash Инновацион менежмент.rar 234 829
Yuklash Инновационная стратегия.pdf 3124 1622
Yuklash Информационные системы менеджмента.pdf
Р.А.Дадабаева
1593 1517
Yuklash Иш юритиш асослари.pdf 487 6701
Yuklash Ишчи кучи ва бандлик назариялари.pdf 1303 2251
Yuklash Касб педагогикаси.pdf
M.Ф.Ҳакимова
1543 2212
Yuklash Касбий махорат.pdf 1158 3432
Yuklash Кичик бизнесни режалаштириш.pdf
Б.Ю.Ходиев
1041 2003
Yuklash Компьютер графикаси ва дизайн.pdf
"Иқтисодиётда ахборот тизимлари" кафедраси
1202 3221
Yuklash Компьютер графикаси ва дизайни.pdf 6325 3941
Yuklash Компьютер тизимларида ахборотни химоя килиш.pdf
А.К. Машарипов
1362 1885
Yuklash Корхона молиявий холати тахлили.pdf
E.Akramov
1073 5564
Yuklash Макроиктисодиет.pdf
A.Ishmuhamedov
3259 10667
Yuklash Маркетинг тадқиқотлари.pdf
M.Qosimova
1542 4221
Yuklash Математик моделлаштириш.pdf
N.Ro‘zmetova
2548 4277
Yuklash Маълумотлар базалари.pdf 730 1608
Yuklash Маълумотлар базалари-.pdf
Б.А. Бегалов
1943 1400
Yuklash Международные Транспортные Перевозки.pdf
А.Шомагдиев
739 1404
Yuklash Международные экономические отношения.pdf
И.А.Ахмедов
1738 1321
Yuklash Менежмент ва маркетинг асослари.pdf
N.Yo‘ldoshev
2383 4532
Yuklash Менежмент социологияси ва психологияси.pdf 824 4578
Yuklash Менежмент.pdf 1198 1377
Yuklash Менежмент.rar
N.Kadirxodjaеva
141 3849
Yuklash Меҳнат иқтисодиѐти.pdf 2448 1595
Yuklash Микроиктисодиёт масалалар, намуналар, топшириқлар, тестлар.pdf
Б.Т. Салимов
4280 3848
Yuklash Микроиқтисодий жараѐнлар ва фирмалар фаолиятини моделлаштириш.pdf
М.Исмоилов
1809 1307
Yuklash Минтақаларни ижтимоий - иқтисодий ривожланишини прогнозлаш.pdf
B.Berkinov
1097 1402
Yuklash Мировая система образования.pdf
Н.С.Файзуллаева
1694 3197
Yuklash Мировая экономика.pdf
Г.Назарова
1334 1280
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.pdf
A.Shoalimov
3083 685
Yuklash Молиявий тахлил-2..pdf
М.Рахимов
633 871
Yuklash Монетар сиёсат.pdf
Р.Тожиев
1688 1487
Yuklash Мультимедийные системы и технологии.pdf
Д.Сабирова
2845 2213
Yuklash Налогообложение малого бизнеса и предпринимательства.pdf
A.Mutalov
772 2392
Yuklash Ноозик овкат товарлари товаршунослиги.pdf 842 1826
Yuklash Объектно-ориентированные языки програмирования.pdf 866 666
Yuklash Основы валеологии.pdf
Х.Ибадуллаева
880 1943
Yuklash Основы туризма.pdf
Д.М.Ли
1188 2700
Yuklash Педагогик махорат.pdf 1110 5421
Yuklash Педагогика и психология.pdf
Н.С.Файзуллаева
1768 4264
Yuklash Педагогика. Психология.pdf 2327 3780
Yuklash Ресторан бизнеси маркетинги.pdf
С.Р.Сафаева
1454 1556
Yuklash Ресторан сервиси.pdf
Д.И.Абидова
1550 3423
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.pdf 3017 1529
Yuklash Савдо менежменти.pdf 1690 1219
Yuklash Статистика фанидан амалий машғулотлар ўтказиш.pdf
А.Аюбжонов
1992 1070
Yuklash Стратегик менежмент.pdf 925 1292
Yuklash Тарбиявий ишлар услубиёти.pdf 996 3917
Yuklash Тармоқ ва корхона иқтисодиёти назарияси.pdf
Т.М.Зияев
1498 1627
Yuklash Туризм индустрияси.pdf
Ф.Камилова
945 1277
Yuklash Туризмда коммуникация 2.pdf 1226 905
Yuklash Туризмда коммуникация.pdf
А.М.Абдувоҳидов
1115 1314
Yuklash Туристик мамлакатлар иқтисодиѐти.pdf 2309 1540
Yuklash Узбек халк педагогикаси.pdf 1689 2202
Yuklash Ўрта Осиёда бозор назарияси ва тажибаси.pdf 1004 992
Yuklash Урта осиёда бозор назарияси ва тажрибаси.pdf 1012 1012
Yuklash Хorijda ish haqini tashkil etish.pdf
А.B.Хayitov
3114 1148
Yuklash Халқаро иқтисодий ташкилотлар.pdf
Г.Ғ.Назарова
1986 4673
Yuklash Халқаро менежмент.pdf 2213 1961
Yuklash Ҳисоблаш тизимсининг ахборот асослари.pdf 1119 2618
Yuklash Экономическая теория.pdf
Ш.Ш.Шадманов
2862 3963
161 ta resurs