Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Физика.rar
А.Ибрагимов
348 2074
Yuklash Buxgaltеriya hisobi nazariyasi fanidan.pdf 577 2153
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
102 1936
Yuklash Diskret matematika (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
A.Raximov
15 717
Yuklash Fizika (ta'lim texnologiaysi).rar
А.К.Sobirov
80 2989
Yuklash Indikativ rejalаshtirish.pdf
B.B.Berkinov
1859 1025
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf
B.B.Berkinov
3104 1933
Yuklash Investisiya loyi.taxlil..pdf
M.S.Qosimov
1218 699
Yuklash Iqtisodchilar uchun (Oliy matematika).rar
Sh.Shorahmetov
586 2925
Yuklash Jahon bozori konyukturasini istiqbollash.rar
I.S.Хоtamov
717 446
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni soliqqa tortish.rar
Sh.Ergashxojaeva
225 3997
Yuklash Kichik biznes.rar
Sh.Ergashxojaeva
285 3773
Yuklash Marketing tadqiqotlari.rar
J.J.Jalolov
447 647
Yuklash Matematik programmalash (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
Sh.Saipnazarov
51 984
Yuklash Matematik programmalashtirish.rar
X.N.Jumaev
787 549
Yuklash Maxalliy soliqlar va yig`imlar.rar
X.Oybеkova
192 3862
Yuklash Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash.pdf
B.B.Berkinov
985 3031
Yuklash Moliyaviy inistitutlarni soliqqa tortish.rar
X.Oybеkova
202 2241
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
368 2199
Yuklash Mалакавий амалиёт.rar
Қ.А.Алимов
54 979
Yuklash O’zbеkistоndа dеmоkrаtik jаmiyat qurish nаzаriyasi vа аmаliyoti.rar
B.Aliev
1177 477
Yuklash Oliy matematika.rar
Sh.Shoraxmetov
57 1010
Yuklash Politologiya.rar
B.Аliev
786 454
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.rar
F.Abduvaxidov
1032 1694
Yuklash Tijorat banklarida iqtisodiy tahlil.rar
B.Ergashеv
216 3474
Yuklash Бизнес асослари.rar
Н.Пулатов
220 1952
Yuklash Битирув малакавий иши ёзиш (Менежмент йўналиши).rar
М.Т.Алиева
43 1915
Yuklash БМИ ёзиш (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши).rar
Б.Хасанов
36 926
Yuklash БМИ ёзиш (Маркетинг ва туризм таълим йўналишлари).rar
О.Хамидов
29 760
Yuklash БМИ иш ёзиш.rar
Б.А.Хасанов
45 2509
Yuklash Божхона органлари.rar
С.Айтиева
171 1306
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
E.Е.Ергешев
359 559
Yuklash Бухгалтерия хисоби назарияси.rar
А.Т.Махкамбоев
41 801
Yuklash Гражданская защита.rar
Н.А.Мусаева
1750 3481
Yuklash Дискрет математика (мaсaлaлaрлaрни ечиш бўйича).rar
Н.Р.Бекназарова
632 1046
Yuklash Дискрет математика (таълим технологияси).rar
Ш.А.Саипназаров
176 1622
Yuklash Идея национальной независимости.rar
И.Саифназаров
139 4351
Yuklash Ижтимоий менежмент.rar
И.Қ.Ашрапова
10786 269
Yuklash Илмий билим.rar
А.Бобоев
61 2348
Yuklash Инвестиция.rar
М.И.Альмардонов
202 1984
Yuklash Инвестициялар аудити ва баҳолаш.pdf
Sh.Fayziev
1191 3170
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.rar
Ҳ.Ҳ.Имомов
178 1788
Yuklash Инновацион менежмент.rar
З.З.Собирова
233 2210
Yuklash Инновационная стратегия.rar
Д.Н.Акабирова
3824 1839
Yuklash Иностранные инвестиции.rar
Я.K.Кариева
739 2549
Yuklash Инсон ресурсларини бошкқариш.rar
М.М.Азларова
2207 986
Yuklash Информатика ва ахборот технологиялари.rar
Д.А.Собирова
32 1710
Yuklash Информатика.rar
Р.Х.Алимов
486 2943
Yuklash Касб этикаси.rar
А.Мухтаров
81 2236
Yuklash Кичик бизнес ва тадбиркорлик.rar
Ш.Эргашходжаева
285 2812
Yuklash Компютер вируслари.rar
Д.Собирова
598 1621
Yuklash Корпоратив бошкарув.rar
"Корпоратив бошкарув" кафедраси
270 3702
Yuklash Корхона иқтисодиёти.rar
Р.Муратов
152 1928
Yuklash Қарор қабул қилиш.rar
Р.Турсунов
448 1284
Yuklash Логистика.rar
С.Ж.Турсунов
325 2409
Yuklash Магистрлик диссертацияси услубий кулланма.rar
Н.Ғ.Каримов
25 1275
Yuklash Маркетин.rar
Р.С.Муратов
193 878
Yuklash Математик моделлаштириш.rar
Р.Х.Алимов
27 709
Yuklash Математик программалаштириш (масалалaрни ечиш).rar
X.Н.Жумaeв
727 473
Yuklash МД бўйича услубий кўрсатма.rar
О.Х.Хамидов
41 998
Yuklash Методика правового воспитания учащихся.pdf 989 3376
Yuklash Мехмонхона хўжалигини ташкил қилиш.rar
С.Р.Сафаева
58 989
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
Д.И.Абидова
57 790
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
А.Т.Махкамбоев
41 1547
Yuklash Мураббий нигохида.rar
И.Саифназаров
566 2160
Yuklash Олий мат таълим технологияси.rar
Sh.Shоraxmetоv
180 1150
Yuklash Организация защиты территорий и населения от эпезотических и эпитофических ситуации.rar
Н.А.Мусаева
77 1874
Yuklash Основы маркетинга.rar
Р.Н.Каримова
87 1778
Yuklash Основы менеджмента.rar
Д.С.Косимова
298 1353
Yuklash Персонални бошкариш.pdf 2056 4425
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.rar
Н.Қ.Юлдашев
577 1432
Yuklash Сифат менежменти.rar
Ғ.Х.Хожиахмедов
406 2207
Yuklash Соғлом турмуш тарзи ва жисмоний ривожланиш.rar
Х.Т.Ибадуллаева
2067 1063
Yuklash Таваккалчилик.rar
З.З.Собирова
157 1287
Yuklash Ташқи иқтисодий фаолият асослари.rar
Ж.Ж.Жалолов
386 543
Yuklash Туризм ва Ўзбекистон миллий мероси.rar
Ф.Н.Эрназаров
30 622
Yuklash Туризм иқтисоди.rar
М.Т.Алиева
64 734
Yuklash Туризм менежменти.rar
М.Т.Алиева
65 805
Yuklash Туризмда маркетинг тадқиқотлари.rar
М.Т.Алиева
32 596
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.С.Сайфутдинов
30 635
Yuklash Туроператор менежменти (Курс иши ёзиш учун қўлланма).rar
А.Н.Норчаев
62 1595
Yuklash Философия.rar
Г.С.Абдуллаханова
194 2960
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
Х.Ибадуллаева
112 2747
Yuklash Халқаро бизнес сервисини ташкил қилиш.rar
Д.К.Нарзуллаева
30 640
Yuklash Халқаро бизнес.rar
Р.Т.Турсунов
877 575
Yuklash Халқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
30 572
Yuklash Хорижий инвестициялар.rar
Я.К.Карриева
308 2091
Yuklash Экономическая безопасность.rar
А.Ш.Шамагдиев
141 638
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тарикулов
30 580
Yuklash Эхтимоллар назарияси (масалаларни ечиш бўйича).rar
Т.М.Мухитдинов 
479 1342
Yuklash Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика.rar
Х.Қосимов
50 858
91 ta resurs