Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Физика.rar
А.Ибрагимов
348 1735
Yuklash Buxgaltеriya hisobi nazariyasi fanidan.pdf 577 1793
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
102 1737
Yuklash Diskret matematika (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
A.Raximov
15 616
Yuklash Fizika (ta'lim texnologiaysi).rar
А.К.Sobirov
80 2672
Yuklash Indikativ rejalаshtirish.pdf
B.B.Berkinov
1859 880
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf
B.B.Berkinov
3104 1682
Yuklash Investisiya loyi.taxlil..pdf
M.S.Qosimov
1218 595
Yuklash Iqtisodchilar uchun (Oliy matematika).rar
Sh.Shorahmetov
586 2623
Yuklash Jahon bozori konyukturasini istiqbollash.rar
I.S.Хоtamov
717 373
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni soliqqa tortish.rar
Sh.Ergashxojaeva
225 3454
Yuklash Kichik biznes.rar
Sh.Ergashxojaeva
285 3333
Yuklash Marketing tadqiqotlari.rar
J.J.Jalolov
447 548
Yuklash Matematik programmalash (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
Sh.Saipnazarov
51 827
Yuklash Matematik programmalashtirish.rar
X.N.Jumaev
787 455
Yuklash Maxalliy soliqlar va yig`imlar.rar
X.Oybеkova
192 3332
Yuklash Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash.pdf
B.B.Berkinov
985 2330
Yuklash Moliyaviy inistitutlarni soliqqa tortish.rar
X.Oybеkova
202 2030
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
368 1905
Yuklash Mалакавий амалиёт.rar
Қ.А.Алимов
54 848
Yuklash O’zbеkistоndа dеmоkrаtik jаmiyat qurish nаzаriyasi vа аmаliyoti.rar
B.Aliev
1177 417
Yuklash Oliy matematika.rar
Sh.Shoraxmetov
57 867
Yuklash Politologiya.rar
B.Аliev
786 378
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.rar
F.Abduvaxidov
1032 1531
Yuklash Tijorat banklarida iqtisodiy tahlil.rar
B.Ergashеv
216 3184
Yuklash Бизнес асослари.rar
Н.Пулатов
220 1607
Yuklash Битирув малакавий иши ёзиш (Менежмент йўналиши).rar
М.Т.Алиева
43 1735
Yuklash БМИ ёзиш (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши).rar
Б.Хасанов
36 808
Yuklash БМИ ёзиш (Маркетинг ва туризм таълим йўналишлари).rar
О.Хамидов
29 670
Yuklash БМИ иш ёзиш.rar
Б.А.Хасанов
45 2171
Yuklash Божхона органлари.rar
С.Айтиева
171 1170
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
E.Е.Ергешев
359 488
Yuklash Бухгалтерия хисоби назарияси.rar
А.Т.Махкамбоев
41 704
Yuklash Гражданская защита.rar
Н.А.Мусаева
1750 3211
Yuklash Дискрет математика (мaсaлaлaрлaрни ечиш бўйича).rar
Н.Р.Бекназарова
632 923
Yuklash Дискрет математика (таълим технологияси).rar
Ш.А.Саипназаров
176 1285
Yuklash Идея национальной независимости.rar
И.Саифназаров
139 4208
Yuklash Ижтимоий менежмент.rar
И.Қ.Ашрапова
10786 213
Yuklash Илмий билим.rar
А.Бобоев
61 2166
Yuklash Инвестиция.rar
М.И.Альмардонов
202 1710
Yuklash Инвестициялар аудити ва баҳолаш.pdf
Sh.Fayziev
1191 2659
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.rar
Ҳ.Ҳ.Имомов
178 1590
Yuklash Инновацион менежмент.rar
З.З.Собирова
233 2016
Yuklash Инновационная стратегия.rar
Д.Н.Акабирова
3824 1716
Yuklash Иностранные инвестиции.rar
Я.K.Кариева
739 2329
Yuklash Инсон ресурсларини бошкқариш.rar
М.М.Азларова
2207 853
Yuklash Информатика ва ахборот технологиялари.rar
Д.А.Собирова
32 1499
Yuklash Информатика.rar
Р.Х.Алимов
486 2687
Yuklash Касб этикаси.rar
А.Мухтаров
81 1912
Yuklash Кичик бизнес ва тадбиркорлик.rar
Ш.Эргашходжаева
285 2538
Yuklash Компютер вируслари.rar
Д.Собирова
598 1429
Yuklash Корпоратив бошкарув.rar
"Корпоратив бошкарув" кафедраси
270 3353
Yuklash Корхона иқтисодиёти.rar
Р.Муратов
152 1703
Yuklash Қарор қабул қилиш.rar
Р.Турсунов
448 1139
Yuklash Логистика.rar
С.Ж.Турсунов
325 2080
Yuklash Магистрлик диссертацияси услубий кулланма.rar
Н.Ғ.Каримов
25 1154
Yuklash Маркетин.rar
Р.С.Муратов
193 758
Yuklash Математик моделлаштириш.rar
Р.Х.Алимов
27 607
Yuklash Математик программалаштириш (масалалaрни ечиш).rar
X.Н.Жумaeв
727 388
Yuklash МД бўйича услубий кўрсатма.rar
О.Х.Хамидов
41 893
Yuklash Методика правового воспитания учащихся.pdf 989 3027
Yuklash Мехмонхона хўжалигини ташкил қилиш.rar
С.Р.Сафаева
58 909
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
Д.И.Абидова
57 718
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
А.Т.Махкамбоев
41 1400
Yuklash Мураббий нигохида.rar
И.Саифназаров
566 1888
Yuklash Олий мат таълим технологияси.rar
Sh.Shоraxmetоv
180 1028
Yuklash Организация защиты территорий и населения от эпезотических и эпитофических ситуации.rar
Н.А.Мусаева
77 1702
Yuklash Основы маркетинга.rar
Р.Н.Каримова
87 1612
Yuklash Основы менеджмента.rar
Д.С.Косимова
298 1254
Yuklash Персонални бошкариш.pdf 2056 3988
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.rar
Н.Қ.Юлдашев
577 1274
Yuklash Сифат менежменти.rar
Ғ.Х.Хожиахмедов
406 1926
Yuklash Соғлом турмуш тарзи ва жисмоний ривожланиш.rar
Х.Т.Ибадуллаева
2067 943
Yuklash Таваккалчилик.rar
З.З.Собирова
157 1137
Yuklash Ташқи иқтисодий фаолият асослари.rar
Ж.Ж.Жалолов
386 466
Yuklash Туризм ва Ўзбекистон миллий мероси.rar
Ф.Н.Эрназаров
30 535
Yuklash Туризм иқтисоди.rar
М.Т.Алиева
64 650
Yuklash Туризм менежменти.rar
М.Т.Алиева
65 722
Yuklash Туризмда маркетинг тадқиқотлари.rar
М.Т.Алиева
32 517
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.С.Сайфутдинов
30 557
Yuklash Туроператор менежменти (Курс иши ёзиш учун қўлланма).rar
А.Н.Норчаев
62 1353
Yuklash Философия.rar
Г.С.Абдуллаханова
194 2753
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
Х.Ибадуллаева
112 2401
Yuklash Халқаро бизнес сервисини ташкил қилиш.rar
Д.К.Нарзуллаева
30 547
Yuklash Халқаро бизнес.rar
Р.Т.Турсунов
877 500
Yuklash Халқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
30 506
Yuklash Хорижий инвестициялар.rar
Я.К.Карриева
308 1756
Yuklash Экономическая безопасность.rar
А.Ш.Шамагдиев
141 568
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тарикулов
30 510
Yuklash Эхтимоллар назарияси (масалаларни ечиш бўйича).rar
Т.М.Мухитдинов 
479 1115
Yuklash Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика.rar
Х.Қосимов
50 743
91 ta resurs