Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Физика.rar
А.Ибрагимов
348 1908
Yuklash Buxgaltеriya hisobi nazariyasi fanidan.pdf 577 1962
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
102 1846
Yuklash Diskret matematika (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
A.Raximov
15 669
Yuklash Fizika (ta'lim texnologiaysi).rar
А.К.Sobirov
80 2839
Yuklash Indikativ rejalаshtirish.pdf
B.B.Berkinov
1859 934
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf
B.B.Berkinov
3104 1774
Yuklash Investisiya loyi.taxlil..pdf
M.S.Qosimov
1218 638
Yuklash Iqtisodchilar uchun (Oliy matematika).rar
Sh.Shorahmetov
586 2772
Yuklash Jahon bozori konyukturasini istiqbollash.rar
I.S.Хоtamov
717 406
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni soliqqa tortish.rar
Sh.Ergashxojaeva
225 3725
Yuklash Kichik biznes.rar
Sh.Ergashxojaeva
285 3601
Yuklash Marketing tadqiqotlari.rar
J.J.Jalolov
447 591
Yuklash Matematik programmalash (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
Sh.Saipnazarov
51 889
Yuklash Matematik programmalashtirish.rar
X.N.Jumaev
787 495
Yuklash Maxalliy soliqlar va yig`imlar.rar
X.Oybеkova
192 3585
Yuklash Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash.pdf
B.B.Berkinov
985 2611
Yuklash Moliyaviy inistitutlarni soliqqa tortish.rar
X.Oybеkova
202 2134
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
368 2087
Yuklash Mалакавий амалиёт.rar
Қ.А.Алимов
54 901
Yuklash O’zbеkistоndа dеmоkrаtik jаmiyat qurish nаzаriyasi vа аmаliyoti.rar
B.Aliev
1177 439
Yuklash Oliy matematika.rar
Sh.Shoraxmetov
57 927
Yuklash Politologiya.rar
B.Аliev
786 408
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.rar
F.Abduvaxidov
1032 1599
Yuklash Tijorat banklarida iqtisodiy tahlil.rar
B.Ergashеv
216 3312
Yuklash Бизнес асослари.rar
Н.Пулатов
220 1783
Yuklash Битирув малакавий иши ёзиш (Менежмент йўналиши).rar
М.Т.Алиева
43 1803
Yuklash БМИ ёзиш (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши).rar
Б.Хасанов
36 862
Yuklash БМИ ёзиш (Маркетинг ва туризм таълим йўналишлари).rar
О.Хамидов
29 703
Yuklash БМИ иш ёзиш.rar
Б.А.Хасанов
45 2307
Yuklash Божхона органлари.rar
С.Айтиева
171 1220
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
E.Е.Ергешев
359 521
Yuklash Бухгалтерия хисоби назарияси.rar
А.Т.Махкамбоев
41 754
Yuklash Гражданская защита.rar
Н.А.Мусаева
1750 3337
Yuklash Дискрет математика (мaсaлaлaрлaрни ечиш бўйича).rar
Н.Р.Бекназарова
632 984
Yuklash Дискрет математика (таълим технологияси).rar
Ш.А.Саипназаров
176 1419
Yuklash Идея национальной независимости.rar
И.Саифназаров
139 4291
Yuklash Ижтимоий менежмент.rar
И.Қ.Ашрапова
10786 235
Yuklash Илмий билим.rar
А.Бобоев
61 2245
Yuklash Инвестиция.rar
М.И.Альмардонов
202 1835
Yuklash Инвестициялар аудити ва баҳолаш.pdf
Sh.Fayziev
1191 2819
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.rar
Ҳ.Ҳ.Имомов
178 1668
Yuklash Инновацион менежмент.rar
З.З.Собирова
233 2107
Yuklash Инновационная стратегия.rar
Д.Н.Акабирова
3824 1775
Yuklash Иностранные инвестиции.rar
Я.K.Кариева
739 2441
Yuklash Инсон ресурсларини бошкқариш.rar
М.М.Азларова
2207 904
Yuklash Информатика ва ахборот технологиялари.rar
Д.А.Собирова
32 1587
Yuklash Информатика.rar
Р.Х.Алимов
486 2808
Yuklash Касб этикаси.rar
А.Мухтаров
81 2048
Yuklash Кичик бизнес ва тадбиркорлик.rar
Ш.Эргашходжаева
285 2690
Yuklash Компютер вируслари.rar
Д.Собирова
598 1529
Yuklash Корпоратив бошкарув.rar
"Корпоратив бошкарув" кафедраси
270 3501
Yuklash Корхона иқтисодиёти.rar
Р.Муратов
152 1816
Yuklash Қарор қабул қилиш.rar
Р.Турсунов
448 1210
Yuklash Логистика.rar
С.Ж.Турсунов
325 2262
Yuklash Магистрлик диссертацияси услубий кулланма.rar
Н.Ғ.Каримов
25 1207
Yuklash Маркетин.rar
Р.С.Муратов
193 809
Yuklash Математик моделлаштириш.rar
Р.Х.Алимов
27 648
Yuklash Математик программалаштириш (масалалaрни ечиш).rar
X.Н.Жумaeв
727 421
Yuklash МД бўйича услубий кўрсатма.rar
О.Х.Хамидов
41 933
Yuklash Методика правового воспитания учащихся.pdf 989 3156
Yuklash Мехмонхона хўжалигини ташкил қилиш.rar
С.Р.Сафаева
58 934
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
Д.И.Абидова
57 747
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
А.Т.Махкамбоев
41 1460
Yuklash Мураббий нигохида.rar
И.Саифназаров
566 1981
Yuklash Олий мат таълим технологияси.rar
Sh.Shоraxmetоv
180 1081
Yuklash Организация защиты территорий и населения от эпезотических и эпитофических ситуации.rar
Н.А.Мусаева
77 1772
Yuklash Основы маркетинга.rar
Р.Н.Каримова
87 1699
Yuklash Основы менеджмента.rar
Д.С.Косимова
298 1298
Yuklash Персонални бошкариш.pdf 2056 4138
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.rar
Н.Қ.Юлдашев
577 1333
Yuklash Сифат менежменти.rar
Ғ.Х.Хожиахмедов
406 2040
Yuklash Соғлом турмуш тарзи ва жисмоний ривожланиш.rar
Х.Т.Ибадуллаева
2067 986
Yuklash Таваккалчилик.rar
З.З.Собирова
157 1207
Yuklash Ташқи иқтисодий фаолият асослари.rar
Ж.Ж.Жалолов
386 505
Yuklash Туризм ва Ўзбекистон миллий мероси.rar
Ф.Н.Эрназаров
30 566
Yuklash Туризм иқтисоди.rar
М.Т.Алиева
64 689
Yuklash Туризм менежменти.rar
М.Т.Алиева
65 752
Yuklash Туризмда маркетинг тадқиқотлари.rar
М.Т.Алиева
32 542
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.С.Сайфутдинов
30 590
Yuklash Туроператор менежменти (Курс иши ёзиш учун қўлланма).rar
А.Н.Норчаев
62 1468
Yuklash Философия.rar
Г.С.Абдуллаханова
194 2840
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
Х.Ибадуллаева
112 2555
Yuklash Халқаро бизнес сервисини ташкил қилиш.rar
Д.К.Нарзуллаева
30 597
Yuklash Халқаро бизнес.rar
Р.Т.Турсунов
877 531
Yuklash Халқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
30 530
Yuklash Хорижий инвестициялар.rar
Я.К.Карриева
308 1912
Yuklash Экономическая безопасность.rar
А.Ш.Шамагдиев
141 598
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тарикулов
30 540
Yuklash Эхтимоллар назарияси (масалаларни ечиш бўйича).rar
Т.М.Мухитдинов 
479 1217
Yuklash Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика.rar
Х.Қосимов
50 796
91 ta resurs