Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Физика.rar
А.Ибрагимов
348 2226
Yuklash Buxgaltеriya hisobi nazariyasi fanidan.pdf 577 2297
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
102 2031
Yuklash Diskret matematika (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
A.Raximov
15 748
Yuklash Fizika (ta'lim texnologiaysi).rar
А.К.Sobirov
80 3116
Yuklash Indikativ rejalаshtirish.pdf
B.B.Berkinov
1859 1125
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf
B.B.Berkinov
3104 2046
Yuklash Investisiya loyi.taxlil..pdf
M.S.Qosimov
1218 736
Yuklash Iqtisodchilar uchun (Oliy matematika).rar
Sh.Shorahmetov
586 3023
Yuklash Jahon bozori konyukturasini istiqbollash.rar
I.S.Хоtamov
717 458
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni soliqqa tortish.rar
Sh.Ergashxojaeva
225 4352
Yuklash Kichik biznes.rar
Sh.Ergashxojaeva
285 3927
Yuklash Marketing tadqiqotlari.rar
J.J.Jalolov
447 674
Yuklash Matematik programmalash (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
Sh.Saipnazarov
51 1031
Yuklash Matematik programmalashtirish.rar
X.N.Jumaev
787 566
Yuklash Maxalliy soliqlar va yig`imlar.rar
X.Oybеkova
192 4042
Yuklash Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash.pdf
B.B.Berkinov
985 3369
Yuklash Moliyaviy inistitutlarni soliqqa tortish.rar
X.Oybеkova
202 2283
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
368 2300
Yuklash Mалакавий амалиёт.rar
Қ.А.Алимов
54 1056
Yuklash O’zbеkistоndа dеmоkrаtik jаmiyat qurish nаzаriyasi vа аmаliyoti.rar
B.Aliev
1177 491
Yuklash Oliy matematika.rar
Sh.Shoraxmetov
57 1036
Yuklash Politologiya.rar
B.Аliev
786 464
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.rar
F.Abduvaxidov
1032 1759
Yuklash Tijorat banklarida iqtisodiy tahlil.rar
B.Ergashеv
216 3588
Yuklash Бизнес асослари.rar
Н.Пулатов
220 2085
Yuklash Битирув малакавий иши ёзиш (Менежмент йўналиши).rar
М.Т.Алиева
43 2027
Yuklash БМИ ёзиш (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши).rar
Б.Хасанов
36 954
Yuklash БМИ ёзиш (Маркетинг ва туризм таълим йўналишлари).rar
О.Хамидов
29 787
Yuklash БМИ иш ёзиш.rar
Б.А.Хасанов
45 2716
Yuklash Божхона органлари.rar
С.Айтиева
171 1350
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
E.Е.Ергешев
359 576
Yuklash Бухгалтерия хисоби назарияси.rar
А.Т.Махкамбоев
41 819
Yuklash Гражданская защита.rar
Н.А.Мусаева
1750 3510
Yuklash Дискрет математика (мaсaлaлaрлaрни ечиш бўйича).rar
Н.Р.Бекназарова
632 1085
Yuklash Дискрет математика (таълим технологияси).rar
Ш.А.Саипназаров
176 1689
Yuklash Идея национальной независимости.rar
И.Саифназаров
139 4408
Yuklash Ижтимоий менежмент.rar
И.Қ.Ашрапова
10786 277
Yuklash Илмий билим.rar
А.Бобоев
61 2451
Yuklash Инвестиция.rar
М.И.Альмардонов
202 2113
Yuklash Инвестициялар аудити ва баҳолаш.pdf
Sh.Fayziev
1191 3464
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.rar
Ҳ.Ҳ.Имомов
178 1873
Yuklash Инновацион менежмент.rar
З.З.Собирова
233 2281
Yuklash Инновационная стратегия.rar
Д.Н.Акабирова
3824 1870
Yuklash Иностранные инвестиции.rar
Я.K.Кариева
739 2648
Yuklash Инсон ресурсларини бошкқариш.rar
М.М.Азларова
2207 1036
Yuklash Информатика ва ахборот технологиялари.rar
Д.А.Собирова
32 1766
Yuklash Информатика.rar
Р.Х.Алимов
486 3072
Yuklash Касб этикаси.rar
А.Мухтаров
81 2299
Yuklash Кичик бизнес ва тадбиркорлик.rar
Ш.Эргашходжаева
285 2898
Yuklash Компютер вируслари.rar
Д.Собирова
598 1710
Yuklash Корпоратив бошкарув.rar
"Корпоратив бошкарув" кафедраси
270 3960
Yuklash Корхона иқтисодиёти.rar
Р.Муратов
152 2027
Yuklash Қарор қабул қилиш.rar
Р.Турсунов
448 1317
Yuklash Логистика.rar
С.Ж.Турсунов
325 2582
Yuklash Магистрлик диссертацияси услубий кулланма.rar
Н.Ғ.Каримов
25 1320
Yuklash Маркетин.rar
Р.С.Муратов
193 905
Yuklash Математик моделлаштириш.rar
Р.Х.Алимов
27 729
Yuklash Математик программалаштириш (масалалaрни ечиш).rar
X.Н.Жумaeв
727 486
Yuklash МД бўйича услубий кўрсатма.rar
О.Х.Хамидов
41 1042
Yuklash Методика правового воспитания учащихся.pdf 989 3526
Yuklash Мехмонхона хўжалигини ташкил қилиш.rar
С.Р.Сафаева
58 1004
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
Д.И.Абидова
57 804
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
А.Т.Махкамбоев
41 1614
Yuklash Мураббий нигохида.rar
И.Саифназаров
566 2295
Yuklash Олий мат таълим технологияси.rar
Sh.Shоraxmetоv
180 1184
Yuklash Организация защиты территорий и населения от эпезотических и эпитофических ситуации.rar
Н.А.Мусаева
77 1916
Yuklash Основы маркетинга.rar
Р.Н.Каримова
87 1825
Yuklash Основы менеджмента.rar
Д.С.Косимова
298 1414
Yuklash Персонални бошкариш.pdf 2056 4665
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.rar
Н.Қ.Юлдашев
577 1512
Yuklash Сифат менежменти.rar
Ғ.Х.Хожиахмедов
406 2387
Yuklash Соғлом турмуш тарзи ва жисмоний ривожланиш.rar
Х.Т.Ибадуллаева
2067 1120
Yuklash Таваккалчилик.rar
З.З.Собирова
157 1334
Yuklash Ташқи иқтисодий фаолият асослари.rar
Ж.Ж.Жалолов
386 555
Yuklash Туризм ва Ўзбекистон миллий мероси.rar
Ф.Н.Эрназаров
30 637
Yuklash Туризм иқтисоди.rar
М.Т.Алиева
64 749
Yuklash Туризм менежменти.rar
М.Т.Алиева
65 821
Yuklash Туризмда маркетинг тадқиқотлари.rar
М.Т.Алиева
32 613
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.С.Сайфутдинов
30 648
Yuklash Туроператор менежменти (Курс иши ёзиш учун қўлланма).rar
А.Н.Норчаев
62 1708
Yuklash Философия.rar
Г.С.Абдуллаханова
194 3000
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
Х.Ибадуллаева
112 2872
Yuklash Халқаро бизнес сервисини ташкил қилиш.rar
Д.К.Нарзуллаева
30 651
Yuklash Халқаро бизнес.rar
Р.Т.Турсунов
877 592
Yuklash Халқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
30 590
Yuklash Хорижий инвестициялар.rar
Я.К.Карриева
308 2219
Yuklash Экономическая безопасность.rar
А.Ш.Шамагдиев
141 652
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тарикулов
30 593
Yuklash Эхтимоллар назарияси (масалаларни ечиш бўйича).rar
Т.М.Мухитдинов 
479 1497
Yuklash Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика.rar
Х.Қосимов
50 885
91 ta resurs