Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Физика.rar
А.Ибрагимов
348 2015
Yuklash Buxgaltеriya hisobi nazariyasi fanidan.pdf 577 2067
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
102 1901
Yuklash Diskret matematika (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
A.Raximov
15 700
Yuklash Fizika (ta'lim texnologiaysi).rar
А.К.Sobirov
80 2941
Yuklash Indikativ rejalаshtirish.pdf
B.B.Berkinov
1859 973
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf
B.B.Berkinov
3104 1869
Yuklash Investisiya loyi.taxlil..pdf
M.S.Qosimov
1218 677
Yuklash Iqtisodchilar uchun (Oliy matematika).rar
Sh.Shorahmetov
586 2870
Yuklash Jahon bozori konyukturasini istiqbollash.rar
I.S.Хоtamov
717 433
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni soliqqa tortish.rar
Sh.Ergashxojaeva
225 3876
Yuklash Kichik biznes.rar
Sh.Ergashxojaeva
285 3696
Yuklash Marketing tadqiqotlari.rar
J.J.Jalolov
447 626
Yuklash Matematik programmalash (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
Sh.Saipnazarov
51 960
Yuklash Matematik programmalashtirish.rar
X.N.Jumaev
787 532
Yuklash Maxalliy soliqlar va yig`imlar.rar
X.Oybеkova
192 3769
Yuklash Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash.pdf
B.B.Berkinov
985 2884
Yuklash Moliyaviy inistitutlarni soliqqa tortish.rar
X.Oybеkova
202 2207
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
368 2160
Yuklash Mалакавий амалиёт.rar
Қ.А.Алимов
54 954
Yuklash O’zbеkistоndа dеmоkrаtik jаmiyat qurish nаzаriyasi vа аmаliyoti.rar
B.Aliev
1177 463
Yuklash Oliy matematika.rar
Sh.Shoraxmetov
57 985
Yuklash Politologiya.rar
B.Аliev
786 435
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.rar
F.Abduvaxidov
1032 1658
Yuklash Tijorat banklarida iqtisodiy tahlil.rar
B.Ergashеv
216 3405
Yuklash Бизнес асослари.rar
Н.Пулатов
220 1889
Yuklash Битирув малакавий иши ёзиш (Менежмент йўналиши).rar
М.Т.Алиева
43 1869
Yuklash БМИ ёзиш (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши).rar
Б.Хасанов
36 897
Yuklash БМИ ёзиш (Маркетинг ва туризм таълим йўналишлари).rar
О.Хамидов
29 739
Yuklash БМИ иш ёзиш.rar
Б.А.Хасанов
45 2420
Yuklash Божхона органлари.rar
С.Айтиева
171 1277
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
E.Е.Ергешев
359 549
Yuklash Бухгалтерия хисоби назарияси.rar
А.Т.Махкамбоев
41 781
Yuklash Гражданская защита.rar
Н.А.Мусаева
1750 3428
Yuklash Дискрет математика (мaсaлaлaрлaрни ечиш бўйича).rar
Н.Р.Бекназарова
632 1028
Yuklash Дискрет математика (таълим технологияси).rar
Ш.А.Саипназаров
176 1583
Yuklash Идея национальной независимости.rar
И.Саифназаров
139 4329
Yuklash Ижтимоий менежмент.rar
И.Қ.Ашрапова
10786 259
Yuklash Илмий билим.rar
А.Бобоев
61 2326
Yuklash Инвестиция.rar
М.И.Альмардонов
202 1918
Yuklash Инвестициялар аудити ва баҳолаш.pdf
Sh.Fayziev
1191 2989
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.rar
Ҳ.Ҳ.Имомов
178 1741
Yuklash Инновацион менежмент.rar
З.З.Собирова
233 2168
Yuklash Инновационная стратегия.rar
Д.Н.Акабирова
3824 1820
Yuklash Иностранные инвестиции.rar
Я.K.Кариева
739 2519
Yuklash Инсон ресурсларини бошкқариш.rar
М.М.Азларова
2207 950
Yuklash Информатика ва ахборот технологиялари.rar
Д.А.Собирова
32 1658
Yuklash Информатика.rar
Р.Х.Алимов
486 2895
Yuklash Касб этикаси.rar
А.Мухтаров
81 2158
Yuklash Кичик бизнес ва тадбиркорлик.rar
Ш.Эргашходжаева
285 2771
Yuklash Компютер вируслари.rar
Д.Собирова
598 1582
Yuklash Корпоратив бошкарув.rar
"Корпоратив бошкарув" кафедраси
270 3619
Yuklash Корхона иқтисодиёти.rar
Р.Муратов
152 1890
Yuklash Қарор қабул қилиш.rar
Р.Турсунов
448 1264
Yuklash Логистика.rar
С.Ж.Турсунов
325 2351
Yuklash Магистрлик диссертацияси услубий кулланма.rar
Н.Ғ.Каримов
25 1255
Yuklash Маркетин.rar
Р.С.Муратов
193 846
Yuklash Математик моделлаштириш.rar
Р.Х.Алимов
27 690
Yuklash Математик программалаштириш (масалалaрни ечиш).rar
X.Н.Жумaeв
727 460
Yuklash МД бўйича услубий кўрсатма.rar
О.Х.Хамидов
41 981
Yuklash Методика правового воспитания учащихся.pdf 989 3312
Yuklash Мехмонхона хўжалигини ташкил қилиш.rar
С.Р.Сафаева
58 971
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
Д.И.Абидова
57 777
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
А.Т.Махкамбоев
41 1514
Yuklash Мураббий нигохида.rar
И.Саифназаров
566 2092
Yuklash Олий мат таълим технологияси.rar
Sh.Shоraxmetоv
180 1135
Yuklash Организация защиты территорий и населения от эпезотических и эпитофических ситуации.rar
Н.А.Мусаева
77 1825
Yuklash Основы маркетинга.rar
Р.Н.Каримова
87 1756
Yuklash Основы менеджмента.rar
Д.С.Косимова
298 1335
Yuklash Персонални бошкариш.pdf 2056 4302
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.rar
Н.Қ.Юлдашев
577 1404
Yuklash Сифат менежменти.rar
Ғ.Х.Хожиахмедов
406 2150
Yuklash Соғлом турмуш тарзи ва жисмоний ривожланиш.rar
Х.Т.Ибадуллаева
2067 1035
Yuklash Таваккалчилик.rar
З.З.Собирова
157 1258
Yuklash Ташқи иқтисодий фаолият асослари.rar
Ж.Ж.Жалолов
386 528
Yuklash Туризм ва Ўзбекистон миллий мероси.rar
Ф.Н.Эрназаров
30 604
Yuklash Туризм иқтисоди.rar
М.Т.Алиева
64 719
Yuklash Туризм менежменти.rar
М.Т.Алиева
65 786
Yuklash Туризмда маркетинг тадқиқотлари.rar
М.Т.Алиева
32 572
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.С.Сайфутдинов
30 620
Yuklash Туроператор менежменти (Курс иши ёзиш учун қўлланма).rar
А.Н.Норчаев
62 1555
Yuklash Философия.rar
Г.С.Абдуллаханова
194 2916
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
Х.Ибадуллаева
112 2687
Yuklash Халқаро бизнес сервисини ташкил қилиш.rar
Д.К.Нарзуллаева
30 623
Yuklash Халқаро бизнес.rar
Р.Т.Турсунов
877 563
Yuklash Халқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
30 553
Yuklash Хорижий инвестициялар.rar
Я.К.Карриева
308 2027
Yuklash Экономическая безопасность.rar
А.Ш.Шамагдиев
141 624
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тарикулов
30 569
Yuklash Эхтимоллар назарияси (масалаларни ечиш бўйича).rar
Т.М.Мухитдинов 
479 1306
Yuklash Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика.rar
Х.Қосимов
50 837
91 ta resurs