Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Физика.rar
А.Ибрагимов
348 2276
Yuklash Buxgaltеriya hisobi nazariyasi fanidan.pdf 577 2324
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
102 2066
Yuklash Diskret matematika (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
A.Raximov
15 760
Yuklash Fizika (ta'lim texnologiaysi).rar
А.К.Sobirov
80 3146
Yuklash Indikativ rejalаshtirish.pdf
B.B.Berkinov
1859 1146
Yuklash Institutsional iqtisodiyot.pdf
B.B.Berkinov
3104 2064
Yuklash Investisiya loyi.taxlil..pdf
M.S.Qosimov
1218 741
Yuklash Iqtisodchilar uchun (Oliy matematika).rar
Sh.Shorahmetov
586 3044
Yuklash Jahon bozori konyukturasini istiqbollash.rar
I.S.Хоtamov
717 462
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni soliqqa tortish.rar
Sh.Ergashxojaeva
225 4417
Yuklash Kichik biznes.rar
Sh.Ergashxojaeva
285 3974
Yuklash Marketing tadqiqotlari.rar
J.J.Jalolov
447 689
Yuklash Matematik programmalash (reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash).rar
Sh.Saipnazarov
51 1062
Yuklash Matematik programmalashtirish.rar
X.N.Jumaev
787 571
Yuklash Maxalliy soliqlar va yig`imlar.rar
X.Oybеkova
192 4073
Yuklash Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash.pdf
B.B.Berkinov
985 3406
Yuklash Moliyaviy inistitutlarni soliqqa tortish.rar
X.Oybеkova
202 2305
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
368 2344
Yuklash Mалакавий амалиёт.rar
Қ.А.Алимов
54 1103
Yuklash O’zbеkistоndа dеmоkrаtik jаmiyat qurish nаzаriyasi vа аmаliyoti.rar
B.Aliev
1177 497
Yuklash Oliy matematika.rar
Sh.Shoraxmetov
57 1048
Yuklash Politologiya.rar
B.Аliev
786 469
Yuklash Tijorat banklarida buxgaltеriya hisobi.rar
F.Abduvaxidov
1032 1781
Yuklash Tijorat banklarida iqtisodiy tahlil.rar
B.Ergashеv
216 3638
Yuklash Бизнес асослари.rar
Н.Пулатов
220 2115
Yuklash Битирув малакавий иши ёзиш (Менежмент йўналиши).rar
М.Т.Алиева
43 2064
Yuklash БМИ ёзиш (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши).rar
Б.Хасанов
36 972
Yuklash БМИ ёзиш (Маркетинг ва туризм таълим йўналишлари).rar
О.Хамидов
29 799
Yuklash БМИ иш ёзиш.rar
Б.А.Хасанов
45 2793
Yuklash Божхона органлари.rar
С.Айтиева
171 1365
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
E.Е.Ергешев
359 590
Yuklash Бухгалтерия хисоби назарияси.rar
А.Т.Махкамбоев
41 848
Yuklash Гражданская защита.rar
Н.А.Мусаева
1750 3516
Yuklash Дискрет математика (мaсaлaлaрлaрни ечиш бўйича).rar
Н.Р.Бекназарова
632 1100
Yuklash Дискрет математика (таълим технологияси).rar
Ш.А.Саипназаров
176 1707
Yuklash Идея национальной независимости.rar
И.Саифназаров
139 4423
Yuklash Ижтимоий менежмент.rar
И.Қ.Ашрапова
10786 279
Yuklash Илмий билим.rar
А.Бобоев
61 2487
Yuklash Инвестиция.rar
М.И.Альмардонов
202 2166
Yuklash Инвестициялар аудити ва баҳолаш.pdf
Sh.Fayziev
1191 3562
Yuklash Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш.rar
Ҳ.Ҳ.Имомов
178 1899
Yuklash Инновацион менежмент.rar
З.З.Собирова
233 2307
Yuklash Инновационная стратегия.rar
Д.Н.Акабирова
3824 1875
Yuklash Иностранные инвестиции.rar
Я.K.Кариева
739 2675
Yuklash Инсон ресурсларини бошкқариш.rar
М.М.Азларова
2207 1061
Yuklash Информатика ва ахборот технологиялари.rar
Д.А.Собирова
32 1797
Yuklash Информатика.rar
Р.Х.Алимов
486 3188
Yuklash Касб этикаси.rar
А.Мухтаров
81 2331
Yuklash Кичик бизнес ва тадбиркорлик.rar
Ш.Эргашходжаева
285 2932
Yuklash Компютер вируслари.rar
Д.Собирова
598 1732
Yuklash Корпоратив бошкарув.rar
"Корпоратив бошкарув" кафедраси
270 4008
Yuklash Корхона иқтисодиёти.rar
Р.Муратов
152 2066
Yuklash Қарор қабул қилиш.rar
Р.Турсунов
448 1338
Yuklash Логистика.rar
С.Ж.Турсунов
325 2674
Yuklash Магистрлик диссертацияси услубий кулланма.rar
Н.Ғ.Каримов
25 1354
Yuklash Маркетин.rar
Р.С.Муратов
193 922
Yuklash Математик моделлаштириш.rar
Р.Х.Алимов
27 744
Yuklash Математик программалаштириш (масалалaрни ечиш).rar
X.Н.Жумaeв
727 489
Yuklash МД бўйича услубий кўрсатма.rar
О.Х.Хамидов
41 1055
Yuklash Методика правового воспитания учащихся.pdf 989 3557
Yuklash Мехмонхона хўжалигини ташкил қилиш.rar
С.Р.Сафаева
58 1018
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
Д.И.Абидова
57 821
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
А.Т.Махкамбоев
41 1631
Yuklash Мураббий нигохида.rar
И.Саифназаров
566 2398
Yuklash Олий мат таълим технологияси.rar
Sh.Shоraxmetоv
180 1202
Yuklash Организация защиты территорий и населения от эпезотических и эпитофических ситуации.rar
Н.А.Мусаева
77 1941
Yuklash Основы маркетинга.rar
Р.Н.Каримова
87 1840
Yuklash Основы менеджмента.rar
Д.С.Косимова
298 1434
Yuklash Персонални бошкариш.pdf 2056 4752
Yuklash Ривожланган мамлакатлар бозор тажрибаси.rar
Н.Қ.Юлдашев
577 1535
Yuklash Сифат менежменти.rar
Ғ.Х.Хожиахмедов
406 2440
Yuklash Соғлом турмуш тарзи ва жисмоний ривожланиш.rar
Х.Т.Ибадуллаева
2067 1147
Yuklash Таваккалчилик.rar
З.З.Собирова
157 1357
Yuklash Ташқи иқтисодий фаолият асослари.rar
Ж.Ж.Жалолов
386 565
Yuklash Туризм ва Ўзбекистон миллий мероси.rar
Ф.Н.Эрназаров
30 648
Yuklash Туризм иқтисоди.rar
М.Т.Алиева
64 766
Yuklash Туризм менежменти.rar
М.Т.Алиева
65 842
Yuklash Туризмда маркетинг тадқиқотлари.rar
М.Т.Алиева
32 629
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.С.Сайфутдинов
30 659
Yuklash Туроператор менежменти (Курс иши ёзиш учун қўлланма).rar
А.Н.Норчаев
62 1738
Yuklash Философия.rar
Г.С.Абдуллаханова
194 3020
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
Х.Ибадуллаева
112 2913
Yuklash Халқаро бизнес сервисини ташкил қилиш.rar
Д.К.Нарзуллаева
30 663
Yuklash Халқаро бизнес.rar
Р.Т.Турсунов
877 603
Yuklash Халқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
30 599
Yuklash Хорижий инвестициялар.rar
Я.К.Карриева
308 2255
Yuklash Экономическая безопасность.rar
А.Ш.Шамагдиев
141 662
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тарикулов
30 606
Yuklash Эхтимоллар назарияси (масалаларни ечиш бўйича).rar
Т.М.Мухитдинов 
479 1534
Yuklash Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика.rar
Х.Қосимов
50 898
91 ta resurs